Контакт

Завод за јавно здравље Ужице

ул. др Веселина Маринковића бр.4
31000 Ужице

Радно време: 07 00 – 15 00 часова

телефон:

+381 31 563 150
+381 31 563 149
+381 31 563 148

+381 31 563 147
+381 31 563 146

fax: +381 31 563 150

e-mail: zavoduzice@mts.rs

www.zavodue.org.rs

ПИБ: 101780900

МАТИЧНИ БРОЈ: 07190298

 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6187000583

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8690

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-179667-59

ЈЕДИНСТВЕНИ БРОЈ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА: 02384

Директор Завода за јавно здравље Ужице

др Марија Паликућа, спец. микробиологије

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здр. заштите, информатику и биостатистику у здравству

Начелник: др Влатка Стевановић

Центар за контролу и превенцију болести

Начелник: Мр сци мед Александра Андрић

Центар за хигијену и хуману екологију

Начелник: др Оливера Јањић

Центар за микробиологију

Начелник: др Марија Паликућа

Служба за послове менаџмента, правне, економско-финансијске, техничке послове и сл. послове

Начелник: Славица Бешевић, референт за безбедност и здравље на раду

Лице за заштиту података о личности

Одговорно лице: Славица Бешевић