Организационе јединице завода

Центар за хигијену и хуману екологију

Обавља санитарно-хигијенски надзор градских и локалних водовода и прати квалитет воде коју они обезбеђују.

Центар за микробиологију

У оквиру овога центра врше се бактериолошка, миколошка, паразитолошка и серолошка испитивања разноврсног болесничког материјала.

Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, биостатистику и информатику у здравству

Овај Центар обавља координативну и планску делатност у области промоције здравља, праћење, истраживање и проучавање здравственог стања становништва, здравствене културе, рада и развоја здравствене службе и предлагање и предузимање одговарајућих мера у циљу заштите и унапредјења здравља људи, изучавање утицаја негативних фактора на здравље људи и мерење достигнутог нивоа здравља становништва за подручје Златиборског округа.

Служба за послове менаџмента, правне, економско финансијске, административне, техничке послове и сличне послове

Ова служба врши припрему општих и појединачних аката и уговора води персоналну евиденцију врши набавку потрошног материјала и основних средстава као и магацинско пословање ових материјала обавља све рачуноводствено финансијске послове води све књиговодствено рачуноводствене послове

Центар за контролу и превенцију болести

Центар за превенцију и контролу болести има стални увид у стање кретања заразних болести, истражује и проучава узроке јављања и ширења ових болести на подручију Златиборског округа.