Organizacione jedinice zavoda

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Obavlja sanitarno-higijenski nadzor gradskih i lokalnih vodovoda i prati kvalitet vode koju oni obezbeđuju.

Centar za mikrobiologiju

U okviru ovoga centra vrše se bakteriološka, mikološka, parazitološka i serološka ispitivanja raznovrsnog bolesničkog materijala.

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite, biostatistiku i informatiku u zdravstvu

Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, praćenje, istraživanje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, zdravstvene kulture, rada i razvoja zdravstvene službe i predlaganje i preduzimanje odgovarajućih mera u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja ljudi, izučavanje uticaja negativnih faktora na zdravlje ljudi i merenje dostignutog nivoa zdravlja stanovništva za područje Zlatiborskog okruga.

Služba za poslove menadžmenta, pravne, ekonomsko finansijske, administrativne, tehničke poslove i slične poslove

Ova služba vrši pripremu opštih i pojedinačnih akata i ugovora vodi personalnu evidenciju vrši nabavku potrošnog materijala i osnovnih sredstava kao i magacinsko poslovanje ovih materijala obavlja sve računovodstveno finansijske poslove vodi sve knjigovodstveno računovodstvene poslove

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti ima stalni uvid u stanje kretanja zaraznih bolesti, istražuje i proučava uzroke javljanja i širenja ovih bolesti na područiju Zlatiborskog okruga.