Grafički prikaz trenda srednjih mesečnih (u mesecima u grejnoj sezoni), polugodišnjih i godišnjih vrednosti PM 10  (µg/mᶾ) za period 2018 – 2022. godine

(2018. godine postavljena merna stanica za PM 10 )

Napomena: Srednja godišnja vrednost je Uredbom ograničena na 40 µg/mᶾ

2021. je prva godina u periodu monitoringa PM 10 u kojoj je srednja godišnja vrednost manja od granične vrednosti

 

Napomena :

Izmerene vrednosti PM 10 i broj dana sa prekoračenjem se ažurira svakodnevno (osim vikendom)

Korekcije su moguće usled konačne verifikacije rezultata koja zahteva analizu u trajanju najmanje 4 dana

Prema Uredbi broj dana ne sme biti veći od 35

(Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Sl.glasnik“ 11/20210, 75/2010 i 63/2013)