ОГЛАС за заснивање радног односа

бр.1544 од 18.04.2022.

На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр. 1544 од 18.04.2022. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020), објављује

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

на одређено време, на период од три месецa са једним хемијским техничаром, са пуним радним временом, ради потребе да се одређени послови извршавају квалитетно и у предвиђеним роковима.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

  • средње образовање, у четворогодишњем трајању за хемијског техничара

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова огласа:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • уверење о држављанству,
  • сведочанство о завршеном четвртом разреду средње техничке школе хемијско – технолошког смера или природно техничке струке занимање техничар за хемију,
  • диплому о завршеној четворогодишњој средњој техничкој школи хемијско – технолошког смера или четврти степен стручне спреме природно техничке струке занимање техничар за хемију,
  • доказ о промени презимена, уколико је кандидат променио презиме

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се непосредном предајом  или путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима“.

Оглас

 

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.