OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

br.1544 od 18.04.2022.

Na osnovu Odluke Direktora o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 1544 od 18.04.2022. godine, Zavod za javno zdravlje Užice, u skladu sa odredbama člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.96/2019 i 58/2020), objavljuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 

na određeno vreme, na period od tri meseca sa jednim hemijskim tehničarom, sa punim radnim vremenom, radi potrebe da se određeni poslovi izvršavaju kvalitetno i u predviđenim rokovima.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

  • srednje obrazovanje, u četvorogodišnjem trajanju za hemijskog tehničara

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti   uslova oglasa:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu,
  • svedočanstvo o završenom četvrtom razredu srednje tehničke škole hemijsko – tehnološkog smera ili prirodno tehničke struke zanimanje tehničar za hemiju,
  • diplomu o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj tehničkoj školi hemijsko – tehnološkog smera ili četvrti stepen stručne spreme prirodno tehničke struke zanimanje tehničar za hemiju,
  • dokaz o promeni prezimena, ukoliko je kandidat promenio prezime

Prijave, sa dokazima o ispunjenosti uslova,  dostavljaju se neposrednom predajom  ili putem pošte, Zavodu za javno zdravlje Užice, Ulica dr Veselina Marinkovića br. 4, 31000 Užice, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat je dužan da, pre zaključivanja ugovora o radu, dostavi tražene dokaze o o ispunjenosti   uslova oglasa u  originalu ili overenoj kopiji, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima“.

Oglas

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *