Oglas o zasnivanju radnog odnosa

Na osnovu Odluke Direktora o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 4877  od 23.12.2023. godine, Zavod za javno zdravlje Užice, u skladu sa odredbama člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br.96/2019 i 58/2020), objavljuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

sa jednim izvršiocem, na određeno vreme, na period od 6 meseci, na  poslovima  zdravstvenog saradnika hemijskog tehničara, sa punim radnim vremenom, u Odeljenju za  sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju- Centar za higijenu i humanu ekologiju, zbog povećanog obima posla i potrebe da se navedeni poslovi izvršavaju u predviđenim rokovima.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispuniti sledeće posebne uslove:

-završena četvorogodišnja srednja tehnička škola hemijsko- tehnološkog smera ili četvrti stepen stručne spreme prirodno tehničke struke zanimanje tehničar za hemiju.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjenosti   uslova oglasa, u kopijama, koje ne moraju biti overene:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu,
  • svedočanstvo o završenom četvrtom razredu srednje tehničke škole hemijsko- tehnološkog smera ili završenom četvrtom stepenu stručne spreme prirodno tehničke struke zanimanje tehničar za hemiju
  • diplomu o završenom četvrtom razredu srednje tehničke škole hemijsko- tehnološkog smera ili završenom četvrtom stepenu stručne spreme prirodno tehničke struke zanimanje tehničar za hemiju,
  • dokaz o promeni prezimena, ukoliko je kandidat promenio prezime.

Prijave, sa dokazima o ispunjenosti uslova,  dostavljaju se neposrednom predajom  ili putem pošte, Zavodu za javno zdravlje Užice, Ulica dr Veselina Marinkovića br. 4, 31000 Užice, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i publikaciji „Poslovi.“

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat je dužan da, pre zaključivanja ugovora o radu, dostavi tražene dokaze o o ispunjenosti   uslova oglasa u  originalu ili overenoj kopiji, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima.

                                                                                                                                    VD DIREKTORA

                                                                                                                                    dr  Marija Palikuća

Odluka

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *