ОГЛАС О ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА – здравственог сарадника хемијског техничара

 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице

( (031) 563-150, факс: (031) 563-147

e-mail: zavoduzice@mts.rs

 

 

            Бр.2862/1

 19.07.2022. године

 

На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр. 2862  од 19.07.2022. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020), објављује

ОГЛАС

за заснивање радног односа

 

са једним извршиоцем, на одређено време, на период од 12 месеци, на  пословима  здравственог сарадника хемијског техничара, са пуним радним временом, у Одељењу за  санитарну хемију и екотоксикологију- Центар за хигијену и хуману екологију, због потребе да се наведени послови извршавају у предвиђеним роковима.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове:

-завршена четворогодишња средња техничка школа хемијско- технолошког смера или четврти степен стручне спреме природно техничке струке занимање техничар за хемију.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености   услова огласа, у копијама, које не морају бити оверене:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • уверење о држављанству,
  • сведочанство о завршеном четвртом разреду средње техничке школе хемијско- технолошког смера или завршеном четвртом степену стручне спреме природно техничке струке занимање техничар за хемију
  • диплому о завршеном четвртом разреду средње техничке школе хемијско- технолошког смера или завршеном четвртом степену стручне спреме природно техничке струке занимање техничар за хемију,
  • доказ о промени презимена, уколико је кандидат променио презиме.

Пријаве, са доказима о испуњености услова,  достављају се непосредном предајом  или путем поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина Маринковића бр. 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање и публикацији „Послови.“

Неблаговремене и непотпуне  пријаве неће се разматрати.

Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о о испуњености   услова огласа у  оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

                                                                                                              ВД ДИРЕКТОРА

                                                                     др  Марија Паликућа

 

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.