Приватне ординације

На основу члана 62. став 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС“ број 107/05) приватна пракса дужна је да надлежном заводу за јавно здравље редовно доставља здравствено-статистичке извештаје и другу евиденцију у области здравства.

Како до сада нису објављени обрасци прилагођени приватним ординацијама, Завод за јавно здравље Ужице се потрудио да постојеће збирне здравствено-статистичке извештаје прилагоди приватној пракси и извештавању о њиховом раду. Одавде можете преузети здравствено-статистички извештај за Вашу делатност, у скраћеном обиму, али са прописаним садржајем обележја.

Извештаји се достављају у прописаним роковима, до 10. у месецу по истеку сваког тромесечја. У заглављу сваког извештаја мора да се наведе назив ординације и период за који је извештај сачињен. На крају сваког извештаја треба навести датум, печат и потпис овлашћеног лица.

За сва додатна обавештења јавити се на број 031/563-150 (локал 122), особа за контакт Биљана Мелентијевић, или лично у Заводу за јавно здравље Ужице.